Disclaimer

DISCLAIMER

Alle gebruikers van www.bestsellerboeken.nl worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Bestsellerboeken.nl. Door het vrijwillig registreren bij www.bestsellerboeken.nl  en/of het plaatsen van een bestelling op de website van www.bestsellerboeken.nl gaat men automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden zoals elders op de website genoemd.

Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BestsellerBoeken.nl.

De inhoud van deze site evenals de inhoud van alle andere uitingen van BestsellerBoeken.nl op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. BestsellerBoeken.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie.

 

BestsellerBoeken.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

 

BestsellerBoeken.nl webwinkel

Alle prijzen op deze site zijn in Euro’s, inclusief 6% of 21% BTW, tenzij anders is aangegeven. De informatie die op deze site wordt aangeboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant.

 

BestsellerBoeken.nl

behoudt zich het recht voor om de inhoud van de webwinkel zonder voorafgaand bericht te wijzigen of te corrigeren. Alle informatie (prijzen, specificaties, afbeeldingen of gegevens van welke aard dan ook) op deze webwinkel zijn eigendom van BestsellerBoeken.nl en mogen daarom op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BestsellerBoeken.nl.

 

Wanneer u de webwinkel bezoekt, verstrekt u ons wellicht bepaalde persoonlijke gegevens, zodat u van de op deze webwinkel geboden service gebruik kunt maken. Deze gegevens worden vertrouwelijk opgeslagen en zijn uitsluitend bestemd voor BestsellerBoeken.nl en aan haar gelieerde bedrijven. BestsellerBoeken.nl wijst nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de webwinkel en het gebruik hiervan.

 

Doorlinken vanaf onze website

De website van BestsellerBoeken.nl bevat links (www-adressen) naar websites van andere bedrijven. Indien voor de website van dat betreffende bedrijf andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.

BestsellerBoeken.nl is niet verantwoordelijk voor deze websites, en het feit dat BestsellerBoeken.nl deze links opneemt, betekent niet dat zij de inhoud van deze websites goedkeurt.

 

Eigendom

Alle rechten op de webwinkel en alle informatie op deze website berusten volledig bij BestsellerBoeken.nl. BestsellerBoeken.nl behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectueel of industriële eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van BestsellerBoeken.nl.

 

Gebruiksrecht

BestsellerBoeken.nl verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan de webwinkel van BestsellerBoeken.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen, welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet, niet zijn toegestaan.

 

Het is, met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om de webwinkel van BestsellerBoeken.nl te kunnen raadplegen of de webwinkel in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om de inhoud van de webwinkel te monitoren of te verveelvoudigen. Dit geldt eveneens voor gegevens, die door BestsellerBoeken.nl wordt ontsloten. Bovendien is het verboden de webwinkel van BestsellerBoeken.nl, al dan niet in delen, integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van de provider voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronisch berichtenverkeer, dat bestemd is om de werking te verstoren.

 

Plaatsing berichten

De berichten, die de bezoeker van de webwinkel van BestsellerBoeken.nl achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van BestsellerBoeken.nl te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten.

BestsellerBoeken.nl staat er op geen enkele wijze voor in, dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. BestsellerBoeken.nl is te allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken, indien hier aanleiding toe is.

 

Aansprakelijkheid

BestsellerBoeken.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met, het gebruik van de webwinkel, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op de webwinkel van BestsellerBoeken.nl of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf de webwinkel van BestsellerBoeken.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om de webwinkel van BestsellerBoeken.nl te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van BestsellerBoeken.nl.

 

Conversie

Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen, inclusief geschillen, welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van de webwinkel, worden uitsluitend beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Nederlandse rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.